CarON - leasing pojazdów

Regulamin

 1. Serwis (dalej: "Serwis") jest udostępniany przez SPERO-MAX Bożena Respondek siedzibą w Katowicach, ul. Braci Woźniaków 10D/59, 40-435, zarejestrowana pod numerem NIP 0541602502 (dalej: „Usługodawca” lub „Administrator”)
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w serwisie https://www.caron.pl zwanym dalej Serwisem.
 3. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.
 4. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Serwisie, z wyłączeniem usług podlegających pod odrębne umowy lub regulaminy. Usługodawca określa w Serwisie lub przekazuje Usługobiorcy informacje jakie rodzaje usług świadczone są na podstawie odrębnych regulaminów.
 5. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisie jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.
 6. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 7. Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwis są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem.
 8. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.
 9. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

Definicje

 1. Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej,
 2. Dane – każde dane Usługobiorcy, w szczególności dane osobowe takie jak adres elektroniczny oraz numer telefonu jakie Usługobiorca przekazuje lub pozostawia w związku z korzystaniem z Usług podawane w celu realizacji Usługi. Dane Usługobiorcy przekazywane przez Usługobiorcę lub pozostawiane w Serwisie są niezbędne w celu świadczenia Usługi,
 3. Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi,
 4. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 74, poz. 676),
 5. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne,
 6. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
 7. Usługodawca – SPERO-MAX Bożena Respondek siedzibą w Katowicach, ul. Braci Woźniaków 10D/59, 40-435, zarejestrowana pod numerem, NIP 9541602502,
 8. Usługobiorca i/lub użytkownik - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
 9. Partnerzy - podmioty z którymi Usługodawca współpracuje i których informacje handlowe są dostarczane Usługobiorcom, w wykonaniu Usługi, w szczególności podmioty oferujące sprzedaż samochodów jak również banki i instytucje finansowe oferujące finansowanie samochodów,
 10. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin;

Serwis i usługi

 1. Serwis zawiera informacje, w tym oferty Partnerów, dotyczące w szczególności sprzedaży i finansowania samochodów osobowych lub dostawczych.
 2. Usługodawca udostępnia Serwis i świadczy na rzecz Usługobiorcy następujące Usługi:
  • Usługi polegające na udostępnianiu informacji o ofertach Partnerów, w szczególności ofertach sprzedaży i finansowania samochodów osobowych lub dostawczych,
  • Usługi bezpośredniego zamówienia kontaktu z Usługodawcą w celu przedstawienia informacji o ofertach Partnerów, w szczególności ofertach sprzedaży i finansowania samochodów osobowych lub dostawczych,
  • Usługi kontaktu z Usługodawcą w celu przedstawienia informacji o ofertach Partnerów, dobrowolnie i wyraźnie zamawianej przez Usługobiorcę,
  • Usługi zebrania i przedstawienia informacji o ofertach Partnerów na podstawie dobrowolnego, wyraźnego i indywidualnego zamówienia Usługobiorcy, w szczególności o ofertach sprzedaży i finansowania samochodów osobowych lub dostawczych,
  • Usługi przekazywania danych Usługobiorcy do Partnerów, których ofertą zainteresowany jest Usługobiorca;

Ochrona prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Ryzyka związane z korzystaniem z sieci Internet, środków komunikacji elektronicznej oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Serwisu lub Usług, Usługodawca podaje w Polityce prywatności. Polityka prywatności Usługodawcy jest dostępna pod adresem https://www.caron.pl/polityka-prywatnosci
 2. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane przez Spółkę w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia informacji, w tym informacji handlowych zamówionych przez Usługobiorcę a następnie, w celu wykonania Usługi, będą przekazywane przez Spółkę naszym Partnerom. Spółka będzie przekazywać dane Usługobiorcy Partnerom w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży i finansowania samochodu osobowego lub dostawczego pomiędzy Usługobiorcą a Partnerem.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Usługobiorcy, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca

 1. Usługodawca dokłada starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Serwisu lub jego poszczególnych elementów, w szczególności Usług udostępnianych w Serwisie.
 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające użytkownikowi korzystanie z Serwisu, to przeglądarka internetowa (zalecana przeglądarka internetowa to: IE 6.0 lub wersje wyższe albo przeglądarka oparta na silniku Mozilla 1.0 lub wersjach wyższych). Jednakże możliwość korzystania z Serwisu lub usług elektronicznych może być uzależniona od dokonania określonych konfiguracji komputera użytkownika oraz spełnienia innych wymagań technicznych.

Opłaty za korzystanie z serwisu i usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. W przypadku, gdy Usługodawca pobiera opłaty za korzystanie z Serwisu i lub usługi elektronicznej udostępnianej w Serwisie, jest to wyraźnie komunikowane Usługobiorcy, w szczególności w odrębnych umowach zawieranych indywidualnie pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.
 2. Usługodawca zwraca jednak uwagę, że:
  • Korzystanie z Serwisu może wiązać się dla użytkownika Serwisu z opłatami na rzecz osób trzecich z tytułu uzyskania dostępu do sieci Internet i transmisji danych, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności; nadto opłaty te nie są pobierane przez Usługodawcę i nie stanowią dla Usługodawcy wynagrodzenia za korzystanie z Serwisu;
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opłaty z tytułu zawarcie umów i nabywania produktów lub korzystania z usług świadczonych przez osoby trzecie, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem Serwisu; nadto opłaty te nie są pobierane przez Usługodawcę.

Prawa i obowiązki użytkowników

 1. Korzystając z Serwisu, użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa i postanowień niniejszego Regulaminu, a także zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników Portalu treści o charakterze bezprawnym.
 3. Usługodawca jest uprawniona do zaprzestania udostępniania Serwisu lub jego poszczególnych elementów, w tym świadczenia Usług w przypadku:
  • naruszenia przez użytkownika przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów;
  • w przypadku działania przez użytkownika na szkodę Usługodawcy, Partnerów lub innych użytkowników;
  • w przypadkach określonych w uregulowaniach szczególnych określonych w umowach zawieranych indywidualnie pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.

Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Serwisu (lub jego poszczególnych części) dla wszystkich użytkowników Serwisu. Serwis jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Serwisu, w szczególności, gdy jest to spowodowane:
  • Koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
  • Przyczynami niezależnymi od Usługodawcy (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
 2. Usługodawca dokłada starań, aby pochodzące od Usługodawcy informacje ukazujące się na stronach internetowych Serwisu były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne. Usługodawca nie może jednak zagwarantować, że każda informacja spełnia te warunki i że może być wykorzystana w dowolnym celu przez użytkownika Serwisu. Dlatego zastrzegamy, że Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych na stronach internetowych Serwisu oraz za informacje pochodzące od innych osób niż Usługodawca (w szczególności od Partnerów). Informacje zawarte na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz.U.1964.16.94 z późniejszymi zmianami);
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych w Serwisie oraz za wszelkie treści pochodzące od i rozpowszechniane w Serwisie przez inne osoby niż Usługodawca (w szczególności Partnerów). Udostępnienie przez Usługodawcę możliwości zamieszczenia i rozpowszechniania treści wskazanych w zdaniu poprzednim ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych.
 4. Niezależnie od innych zastrzeżeń, w przypadku Serwisu i Usług udostępnianych nieodpłatnie, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Usługobiorcę w związku z korzystaniem z Serwisu lub Usług.
 5. Niezależnie od innych zastrzeżeń, w przypadku Serwisu i Usług udostępnianych nieodpłatnie, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń w ramach Serwisu lub Usług, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń w ramach Serwisu lub/i Usług, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe. Usługodawca jest jednak odpowiedzialna jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza. Usługodawca jest także odpowiedzialna w przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie, jeśli odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Usługobiorcy, w szczególności za korzystanie z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez Usługobiorcę.
 10. W przypadku gdy będzie to uzasadnione względami technicznymi, Usługodawca nie gwarantuje udostępniania Serwisu (w całości lub w części) osobom, które bez zgody Usługodawcy dokonują modyfikacji lub blokowania treści prezentowanych w ramach Serwisu (w szczególności za pomocą narzędzi, takich jak przeglądarki internetowe lub inne aplikacje).

Zmiany zasad korzystania z serwisu

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie i są wiążące dla użytkowników z chwilą ich opublikowania (w szczególności poprzez opublikowanie treści Regulaminu zawierającej zmiany) na stronie internetowej, o ile nie zastrzeżono inaczej.

Zmiany serwisów internetowych i usług elektronicznych

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub zaprzestania udostępniania serwisów internetowych udostępnianych w Portalu, rezygnacji ze świadczenia usług elektronicznych lub wprowadzania zmian do tych usług, a także wprowadzania nowych usług elektronicznych w Serwisie, w każdym czasie.
 2. Usługodawca może informować użytkowników Serwisu o zmianach lub zaprzestaniu udostępniania Serwisu lub Usług w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia na stronach internetowych Serwisu.

Reklamacje i korespondencja

 1. Użytkownik Serwisu powinien kierować wszelką korespondencję oraz reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Portalu za pomocą adresu mailowego: biuro@caron.pl
 2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 dni roboczych w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. Usługodawca poinformuje użytkownika Portalu o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona użytkownikowi Portalu przed upływem siedmiodniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu Regulaminu. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Usługodawca o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 3. Korespondencję związaną z korzystaniem z Serwisu oraz odpowiedź na reklamacje, Usługodawca kieruje na adres poczty elektronicznej lub numer telefonu udostępniony przez Usługobiorcę.

Korzyści

Przekazanie kluczyków do samochodu Przekazanie kluczyków do samochodu

Kredyt

Wybierając kredyt samochodowy masz możliwość rozłożenia spłaty nawet na 10 lat dzięki czemu uzyskujesz niską miesięczną ratę. Dodatkowo kredyt możesz spłacić w dowolnym momencie, zarówno w części jak i w całości.

Więcej

Leasing

Decydując się na leasing uzyskujesz szereg korzyści podatkowych dla firmy a co najważniejsze nie obciąża on Twojej zdolności kredytowej przy zaciąganiu kolejnych zobowiązań. Leasing jest również dostępny dla nowych firm jak i tych bez „historii kredytowej”.

Więcej

Najem

W ramach Najmu długoterminowego pojazdu koszty związane z eksploatacją pojazdu możesz wliczyć w jedną, stałą miesięczną ratę. Po zakończeniu okresu umowy decydujesz czy chcesz wykupić samochód czy wymienić na nowy.

Więcej

Jak zamawiać

 • 1 Ikona - wybór samochodu Wybierasz online
  swój nowy samochód
 • 2 Ikona - rezerwacja samochodu Rezerwujesz
  pojazd online
 • 3 Ikona - umowa kupna / wynajmu samochodu Przygotowujemy ofertę
  finansowania i podpisujesz
  umowę
 • 4 Ikona - odbiór kluczyków Odbierasz samochód
  u dealera

Dlaczego warto

 • Ikona - wybór samochodu Znajdziemy to czego szukasz
  w 48 godzin
 • Ikona - rezerwacja samochodu Szybka
  decyzja finansowa
 • Ikona - odbiór kluczyków Pomoc w całym procesie
  zakupu samochodu